துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
MASTER MEDIA TALLY SOFTWARE DEALER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9443303301
மின்அஞ்சல்:trichytally@gmail.com
பதவி:Marketing & Support Executive
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
ST Courier
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9688855800
மின்அஞ்சல்:stcourier.sse@gmail.com
பதவி:night operation staff
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
G.RAVICHANDRAN.GREENVELLY PROMOTARS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9047026165
மின்அஞ்சல்:cravi5680@gmail.com
பதவி:ASST DIRT/B D M
காலி இடங்கள்:25
முழு விவரம்
VCS AGRO FARMS LTD
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9500327861
மின்அஞ்சல்:vcsagrofarmsltd@gmail.com
பதவி:MANAGER
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
JAI KHO
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:barbie13393@gmail.com
பதவி:MARKETTING
காலி இடங்கள்:300
முழு விவரம்
moona overseas job consultancy
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9578825789
மின்அஞ்சல்:info@moonaconsultancy.com
பதவி:pulic relation & computer operator
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
saga associates
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9942193942
மின்அஞ்சல்:sathya5bharani@gmail.com
பதவி:back office
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
s.keerthika
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9698009974
மின்அஞ்சல்:padma222siva@gmail.com
பதவி:managment of company
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
Swornam Agencies
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865592940
மின்அஞ்சல்:
பதவி:Office In-charge cum Computer operator
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
SKYWAY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9894322713
மின்அஞ்சல்:skywayhelpline@gmail.com
பதவி:Computer Operator (Typist with basic knowledge of Internet)
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
software
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:saravanansekarp@gmail.com
பதவி:software developer
காலி இடங்கள்:4
முழு விவரம்
aayeesha markketing
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:aayeeshamarkketing@gmail.com
பதவி:salesman
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
SRIDHARAN
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9629887653
மின்அஞ்சல்:sridharang71@yahoo.in
பதவி:MANAGERS
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
TANU CONSULTANCY SERVICES
நகரம்:Trichy
கைபேசி:7373682777
மின்அஞ்சல்:hariharaprabutry@gmail.com
பதவி:CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE
காலி இடங்கள்:6
முழு விவரம்
AEC Trust ( St.Mary's )
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9486592793
மின்அஞ்சல்:smttitrichy@gmail.com
பதவி:Office Admin Manager
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
NextLast