துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
TAMILNADU COMPUTER SOFTWARE COLLEGE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842456788
மின்அஞ்சல்:selvamadhavan@gmail.com
பதவி:faculty / trainer / teaching staff
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
MM ENTERPRISES
நகரம்:Karur
கைபேசி:8344984776
மின்அஞ்சல்:mmenterprisestrichy@gmail.com
பதவி:md
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
Vinothkanna
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:vinothkanna87@gmail.com
பதவி:Agency patner / Marketing
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
IRUDAYA RAJU
நகரம்:Vellore
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:irudaya.raju@yahoo.com
பதவி:project co-ordinator
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
South India Shelters Pvt.Ltd.,
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8939874708
மின்அஞ்சல்:hr@sis.in
பதவி:Senior Executive (Mktg)
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
POKKISHAM CHIT FUND PVT.LTD
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8807277505
மின்அஞ்சல்:arockiarajrajesh@gmail.com
பதவி:Sales Executive, Adviser, Tele callers, Marketing Executive
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
ventura securities ltd
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:jesus.jana1990@gmail.com
பதவி:trader
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
malindo airlines
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9965340948
மின்அஞ்சல்:charles16190@gmail.com
பதவி:air line
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
JAI KHO
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8807030375
மின்அஞ்சல்:rockirnrm2711@gmail.com
பதவி:all working, trading, system releated, data entry, admin,accounts,teaching trainer,sales mans, tele callers.
காலி இடங்கள்:65
முழு விவரம்
MASTER MEDIA TALLY SOFTWARE DEALER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9443303301
மின்அஞ்சல்:trichytally@gmail.com
பதவி:Marketing & Support Executive
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
ST Courier
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9688855800
மின்அஞ்சல்:stcourier.sse@gmail.com
பதவி:night operation staff
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
G.RAVICHANDRAN.GREENVELLY PROMOTARS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9047026165
மின்அஞ்சல்:cravi5680@gmail.com
பதவி:ASST DIRT/B D M
காலி இடங்கள்:25
முழு விவரம்
VCS AGRO FARMS LTD
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9500327861
மின்அஞ்சல்:vcsagrofarmsltd@gmail.com
பதவி:MANAGER
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
JAI KHO
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:barbie13393@gmail.com
பதவி:MARKETTING
காலி இடங்கள்:300
முழு விவரம்
moona overseas job consultancy
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9578825789
மின்அஞ்சல்:info@moonaconsultancy.com
பதவி:pulic relation & computer operator
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
NextLast