துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
BHAARAT CONSULTANCY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9944943240
மின்அஞ்சல்:bhaaratconsultancy@gmail.com
பதவி:telecaller
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
BHAARAT CONSULTANCY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9944943240
மின்அஞ்சல்:bhaaratconsultancy@gmail.com
பதவி:Finance Controller
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
BHAARAT CONSULTANCY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9944943240
மின்அஞ்சல்:bhaaratconsultancy@gmail.com
பதவி:Sales Engineer
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
BHAARAT CONSULTANCY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9944943240
மின்அஞ்சல்:bhaaratconsultancy@gmail.com
பதவி:HR Manager
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
TAMILNADU COMPUTER SOFTWARE COLLEGE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842456788
மின்அஞ்சல்:selvamadhavan@gmail.com
பதவி:office assistant / executive
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
Suresh Online Solutions
நகரம்:Chennai
கைபேசி:9087159222
மின்அஞ்சல்:suresh843848@gmail.com
பதவி:Supervicers,Telecallers,Team Leaders,Marketing Executive
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
A2ZASKME.COM
நகரம்:Chennai
கைபேசி:9087158222
மின்அஞ்சல்:pittyjaisankar@gmail.com
பதவி:Executive Manager
காலி இடங்கள்:60
முழு விவரம்
JEHAA Agency
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8098997942
மின்அஞ்சல்:kingstondanie@gmail.com
பதவி:Sub - Branch
காலி இடங்கள்:8
முழு விவரம்
OM PROMOTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9543355776
மின்அஞ்சல்:vkumarthuraiyur@gmail.com
பதவி:BUISNESS DEVELOPMENT OFFICER
காலி இடங்கள்:150
முழு விவரம்
SAM TAILORING & BEAUTY CARE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:TAILOR/ TAILORING TEACHER/ BEAUTICIAN/ TEACHER FOR BEAUTY CARE
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
SAM COMPUTER CENTER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:COMPUTER COURSE FACULTY
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
SAM BROWSING & PROJECT CENTER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:SYS ADMIN / PROJECT MAKER
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
SAM TUITION & TUTORIAL CENTER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:TEACHERS FOR SUBJECT
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
VIP HOUSING & PROPERTIEES
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8124279405
மின்அஞ்சல்:vigneshthirupathy@gmail.com
பதவி:BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER & SALES MANAGER
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
AEC TRUST
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842604957
மின்அஞ்சல்:
பதவி:Office Assistance
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
NextLast