துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
JEHAA Agency
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8098997942
மின்அஞ்சல்:kingstondanie@gmail.com
பதவி:Sub - Branch
காலி இடங்கள்:8
முழு விவரம்
OM PROMOTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9543355776
மின்அஞ்சல்:vkumarthuraiyur@gmail.com
பதவி:BUISNESS DEVELOPMENT OFFICER
காலி இடங்கள்:150
முழு விவரம்
SAM TAILORING & BEAUTY CARE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:TAILOR/ TAILORING TEACHER/ BEAUTICIAN/ TEACHER FOR BEAUTY CARE
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
SAM COMPUTER CENTER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:COMPUTER COURSE FACULTY
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
SAM BROWSING & PROJECT CENTER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:SYS ADMIN / PROJECT MAKER
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
SAM TUITION & TUTORIAL CENTER
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:TEACHERS FOR SUBJECT
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
VIP HOUSING & PROPERTIEES
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8124279405
மின்அஞ்சல்:vigneshthirupathy@gmail.com
பதவி:BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER & SALES MANAGER
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
AEC TRUST
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842604957
மின்அஞ்சல்:
பதவி:Office Assistance
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
Lion City Developers
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9787262646
மின்அஞ்சல்:info@lioncity.in
பதவி:Branch Manager
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
Sam technology
நகரம்:Trichy
கைபேசி:914314024345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:typist(tam&eng), teaching computer course.
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
Builder's Office
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9843243566
மின்அஞ்சல்:ssankkar@hotmail.com
பதவி:Receptionist / Personal Assistant
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
CHELLAMMAL MATRIC. BOYS/GIRLS HR.SEC.SCHOOL
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9750799444
மின்அஞ்சல்:chellammal.try@gmail.com
பதவி:teacher,warden
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
Alphonse
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9488787511
மின்அஞ்சல்:
பதவி:house maid
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
Aissvavayam Home appliances
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842371127
மின்அஞ்சல்:aissvaryamperambalur01@gmail.com
பதவி:sub delears required
காலி இடங்கள்:20
முழு விவரம்
ROCKFORT BATTERY SERVICE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9894060608
மின்அஞ்சல்:rockfortbattery@gmail.com
பதவி:helper
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
NextLast